CPIAC

2020 CPIAC 中華國際專業教練協會

CPIAC-4月月例會-運用NLP教練技術你可以變得更好(ZOOM線上)

日期:2020.04.18

時間:9:30-16:30

                      

NLP與教練技術融合,去覺察受教者所說的目標意願有多高,探索目標背後的意義是甚麼! 這次活動打破地域限制,夥伴們透過網路視訊參與,熱情絲毫未減,活動圓滿結束

 

CPIAC林美杏理事長曁全體理監事敬謝109.04.18