CPIAC

第一屆 理監事團隊 

       理  事  長  : 李業成
       副理事長 : 林美杏
       常務理事 : 王金珠
       理          事 : 林登雄、黎世強、鄭雅玲、許崇民、郭姿纓、戴  亮
       常務監事 : 陳發晃
       監          事 : 郭嘉珍、藍敬庭(慧玲)

第二屆 理監事團隊 

       理  事  長  : 林美杏
       副理事長 : 徐景秋
       常務理事 : 王金珠
       理          事 : 林登雄、郭姿纓、戴  亮、藍敬庭(慧玲)、高紹義、林明勳
       常務監事 : 陳發晃
       監          事 : 許崇民、劉旅玎