CPIAC

CPIAC-9月月例會-讓教練技術為人際關係解套並加分

CPIAC-9月月例會-讓教練技術為人際關係解套並加分

 

2020 CPIAC 中華國際專業教練協會

CPIAC-9月月例會-讓教練技術為人際關係解套並加分(高雄場)

日期:2020.09.27

時間:9:30-16:30

                      

教練有甚麼樣神奇的力量,讓我們可以在日常生活中產生應用,這次邀請到 雅玲 企業教練,探索教練中的秘密

 

                      

感謝大家熱情參與,活動圓滿結束!

 

CPIAC林美杏理事長曁全體理監事敬謝109.09.27

日期

2020-09-27
Expired!

時間

9:30 am - 4:30 pm

位置

高雄
分類